Gazuw-agtaryş oýunjaklarynyň esasy bölekleri aşakdakylar

1. Gips

2. Arheologiki tematiki esbaplar

3. Gazuw-agtaryş gurallary

4. Gaplamak

gips

1. Özbaşdak gips:

Gipsiň özleşdirilmegi, reňkini, görnüşini, ululygyny we oýulmagyny talap edýän oýulmany öz içine alýar.Gips bloklaryny sazlamagyň iki usuly bar:

1. Müşderiler tarapyndan berilýän salgylanma suratlaryna ýa-da gips dizaýn modellerine esaslanýan gips galyplaryny dizaýn etmek.

2. Galyp ýasamak üçin 3D çap edilen heýkeljikleri ýa-da fiziki zatlary üpjün etmek.

Customörite gips galyplary bilen baglanyşykly çykdajylar:

Galyp ýasamagyň ilkinji usuly has çylşyrymly we has köp çykdajy edýär we galyp ýasamak prosesi adatça 7 gün töweregi wagt alýar.

Oýnawaç gazmak üçin ulanylýan gips bloklary, esasan, ekologiýa taýdan arassa gipsden ýasalýar, esasy bölegi kremniniň dioksidi.Şonuň üçin olar adam derisine himiki howp salmaýarlar.Şeýle-de bolsa, özüni goramak üçin gazuw işlerinde maska ​​geýmek maslahat berilýär.

zhu

2.Arheologiki temaly esbaplar:

Arheologiki tematiki esbaplar esasan dinozawr süňklerine, daş daşlaryna, merjenlere, teňňelere we ş.m. degişlidir. Gazuw esbaplaryny özleşdirmek prosesinde bu tarap iň aňsat, sebäbi bu esbaplar göni daşardan satyn alynýar.Bu garnituralary almagyň iki ýoly bar:

1. Müşderiler temaly esbaplary gönüden-göni üpjün edýärler we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gipsiň içine ýerleşdireris.

2. Müşderiler suratlar ýa-da pikirler bilen üpjün edýärler, biz nusgalary satyn alarys, soň bolsa müşderi bilen görnüşini, mukdaryny we ornaşdyryş usulyny tassyklarys.

Temaly esbaplary saýlamak üçin pikirler:

1. Temaly garnituralaryň göwrümi we mukdary.

2. Temaly esbaplaryň material we gaplama usuly.

Tema temaly arheologiki esbaplaryň göwrümi gips galyndysynyň 80% -inden geçmeli däldir we arheologiki oýunjaklaryň öndürilmegini ýeňilleşdirmek üçin mukdary az bolmalydyr.Mundan başga-da, arheologiki önümleriň önümçilik döwründe “garmak” diýilýän bir proses gatnaşýar.Çukurda çyglylyk barlygy sebäpli, metal esbaplar göni gipsiň içine ýerleşdirilse, poslap, önümiň hiline täsir edip biler.Şonuň üçin tematiki garnituralary saýlanyňyzda garnituralaryň material we gaplama usuly göz öňünde tutulmalydyr.

gurallary

3. Gazuw-agtaryş gurallary:

Gazuw-agtaryş gurallary arheologiki oýunjaklary özleşdirmek prosesiniň bir bölegidir.Müşderiler garnituralary aşakdaky usullar bilen düzüp bilerler:

1. Müşderiler gurallary özleri üpjün edýärler.

2. Müşderilere gurallary satyn almaga kömek edýäris.

Adaty gazuw gurallaryna pyçaklar, çekiçler, çotgalar, ulaltýan äýnek, äýnek we maskalar girýär.Adatça, müşderiler gurallar üçin plastmassa ýa-da agaç materiallaryny saýlaýarlar, ýöne käbir ýokary derejeli arheologiki oýunjaklar metal gazuw gurallaryny ulanyp bilerler.

gaplamak

4. Reňk gutularyny we görkezme gollanmalaryny özleşdirmek:

1. Müşderiler reňk gutulary ýa-da görkezmeler üçin öz dizaýnlaryny hödürläp bilerler we biz kesiş gaplama şablonlaryny üpjün ederis.

2. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplamak ýa-da görkezme gollanmalary üçin dizaýn hyzmatlaryny hödürläp bileris.Müşderi dizaýny tassyklandan soň, töleg tölenenden soň gaplama nusgalaryny bereris.Nusgalar 3-7 günüň içinde tamamlanar.

Bäş ädim: aboveokardaky dört ädimden soň, nusga toplumlaryny dörederis we ikinji tassyklama üçin müşderä ibereris.Tassyklanylandan soň, müşderiler köp mukdarda önümçilik sargytlaryny goýum tölegi bilen ýerleşdirip bilerler we eltip bermek prosesi takmynan 7-15 gün dowam eder.

Gaplamak prosesinde önümiň aýratyn talaplaryna esaslanyp düzülen wakuum emele getirişi (termoforming) hem bolup biler.Şeýle-de bolsa, wakuumdan emele gelen gaplamalary özleşdirmek, adatça, has köp sargyt mukdaryny talap edýär, şonuň üçin müşderileriň köpüsi wakuumdan emele gelen gaplamalary ulanmagy saýlaýarlar.