Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

OEMODM

 • Custöriteleşdirilen dinozawr skelet gazuw toplumynyň 14 ýyllyk tejribesi

  Custöriteleşdirilen dinozawr skelet gazuw toplumynyň 14 ýyllyk tejribesi

  7 K748Dinozawr skelet gazuw toplumy】 Bugörnüşidirarheologiki oýunjak-dinozawr galyndy oýunjak.Thegazuw toplumlarynda 6 dürli dinozawr süňkleri bar. Onda dokuzy barsüňkleriň dürli böleklerigazuw-agtaryşdan soň bilelikde ýygnamaly, çagalar dinozawryň beden gurluşyna has gowy düşünip bilerler.6 dürli dinozawr skelet oýunjaklarynyň özboluşly aýratynlyklary bar we çagalar dinozawrda dinozawrlary başdan geçirer ýaly gyzyklydyr.dünýä.

  【Ekologiýa taýdan arassa material】 Bu dino n toplumyon-zäherli gips weppplastmas dino süňkleri howpsuz we ekologiýa taýdan arassa,DTI synag şahadatnamalary bardy: CE, CPC, EN71, UKCA

 • DUKOO gazuw gurallary ýöriteleşdirilen esbaplar

  DUKOO gazuw gurallary ýöriteleşdirilen esbaplar

  [Omörite gips/ gips]Islendik görnüşdäki we reňkli gips bloklary düzülip bilner.Adaty gips bloklary täze model tölegini öz içine alýarAllhli gips / gips hek daşyndan ýasalýarhowpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

  [Gazuw esbaplarygural] gips, çekiç,belgi, çotga, maska, görkezme gollanmasy, gorag äýnegiOEM / ODM gazuw toplumlaryndan saýlap bilersiňiz.

  [ OEM / ODM gaplamak] Biz dizaýn edip bileristoplumlary gazyňmugt paket, size laýyk ölçeg döretmek üçin paket dizaýnyny hem berip bilersiňiz.

  [ OEM / ODM önümleri üçin MOQ] Bu, ýöriteleşdirilen önümleriň görnüşine bagly we esasy tapawut gaplama gutusynyň önümçilik bahasydyr.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar] Bu gazuw toplumy hem baldakdyrBu seriýa çagalara ýokary hilli bilim oýnawaçlary hödürleýär, bu gaty gyzykly! Çagaňyz galyndylardan lezzet alýan bolsa we ony meşgul etmek isleseňiz, çagalar üçin bu ylym esbaplaryny alyň. Bugazmaktoplum oglanlar we gyzlar üçin ajaýyp STEM sowgat edýär!