Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Beýleki gazuw oýunjaklary

 • Garakçy arheologiýa gazuw-agtaryş toplumy Bilim oýnawaçlary Hazyna gözlemek

  Garakçy arheologiýa gazuw-agtaryş toplumy Bilim oýnawaçlary Hazyna gözlemek

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]

  5 sany gips bilen gelýär we bir gutuda gurallary gazýar.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar we garakçylar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]
  Hiç hili zäherli gips we TPR plastmassa howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.
  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]
  Garakçy gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak prosesi däl.Gazylan garakçy arassalanmaly we ýygnalmalydyr, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmez, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.
 • döredijilik super ýeňil toýun tapmasy reňkli palçykdan ýasalan çagalar DIY elde ýasalan oýunjak toýun dinozawr

  döredijilik super ýeňil toýun tapmasy reňkli palçykdan ýasalan çagalar DIY elde ýasalan oýunjak toýun dinozawr

   

   

  Gelip çykan ýeri
  Hytaý
  Model belgisi
  K8701
  Açar sözler
  Dinozawr gazmak
  Gutynyň ululygy
  24.5 * 20 * 5 sm
  Agram
  0,5 kg
  MOQ
  10 guty
 • Geň galdyryjy sowgat arheologiýasy oýunjak gazýan dinozawr, çagalar üçin galyndy gazuw-agtaryş enjamlaryny çykardy

  Geň galdyryjy sowgat arheologiýasy oýunjak gazýan dinozawr, çagalar üçin galyndy gazuw-agtaryş enjamlaryny çykardy

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Bir gips we gazuw gurallary bilen gelýär.Çagalara arheologiki gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işini öwrenmäge rugsat beriň, çotga we kürek we duýgularyny öwretmek.Dinozawrlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we ABS plastmas dino galyndylary howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Bu ýumurtgalar paleontologiýa we tebigata gyzyklanma döredýän ýa-da islendik kolleksiýa özboluşly we täsirli goşundy hökmünde bilim maksatly ajaýyp.Mundan başga-da, doglan günleri, dynç alyşlary ýa-da islendik aýratyn dabara üçin ajaýyp sowgat edýärler.

 • 2023 OEM Ylmy Oýnawaçlar Dino, Arheologiýa Oýnawaç Dinozawryny tapyň Çagalar üçin galyndy gazuw esbaplary

  2023 OEM Ylmy Oýnawaçlar Dino, Arheologiýa Oýnawaç Dinozawryny tapyň Çagalar üçin galyndy gazuw esbaplary

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Bir gips we gazuw gurallary bilen gelýär.Çagalara arheologiki gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işini öwrenmäge rugsat beriň, çotga we kürek we duýgularyny öwretmek.Dinozawrlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we ABS plastmas dino galyndylary howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Dinozawrlary gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak prosesi däl.Gazylan süňkleri arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmez, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • Gyzgyn satylýan “Ocean Dig” arheologiýa galyndy oýunjak

  Gyzgyn satylýan “Ocean Dig” arheologiýa galyndy oýunjak

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]5 sany gips bilen gelýär we bir gutuda gurallary gazýar.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Okean hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we TPR plastmassa howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Deňiz jandarlaryny gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan deňiz jandarlaryny arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • DUKOO bürünç arheologiki toplumyny gazdy

  DUKOO bürünç arheologiki toplumyny gazdy

  [Bürünçgazuw toplumy]Bu gazylan oýunjakda 8 dürli bürünç bars.Bürünç eýýamynyň ylym we tehnologiýasy başlangyç jemgyýetiň esasynda uly ösüş gazandy we dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda möhüm rol oýnady.Bürünç bu döwrüň iň nyşanly nyşanydyr.Sýa, Şang we Günbatar Zhou nebereleriniň ylmy we tehnologiki ösüşi Hytaýyň irki ýurtlarynyň döremegine we ösmegine itergi berdi we bürünç medeniýetini ajaýyp etdi, bu ylym we tehnologiýanyň ösmegine ýol açdy.

  [Gazuw materiallary] Hiç hili zäherli gips we suwdan ýasalan çybyklar howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar] Bu gazuw toplumy hem baldakdyrBu seriýa çagalara ýokary hilli bilim oýnawaçlary hödürleýär, bu gaty gyzykly! Çagaňyz galyndylardan lezzet alýan bolsa we ony meşgul etmek isleseňiz, çagalar üçin bu ylym esbaplaryny alyň. Bugazmaktoplum oglanlar we gyzlar üçin ajaýyp STEM sowgat edýär!

 • DUKOO kosmonawt arheologiki toplumlary

  DUKOO kosmonawt arheologiki toplumlary

  [Bürünçgazuw toplumy]Bu gazylan oýunjakda dürli ýerdäki 5 kosmonawt bar.Kosmos senagatynyň ösmegi bilen has köp kosmonawt kosmosa girdi we Aýa gondy.Bugazuw toplumykosmonawt arheologiýasytoplumgazuw-agtaryş wagtynda çagalara howa giňişligi barada has köp zat öwrenmäge we howa giňişligine bolan gyzyklanmasyny artdyryp biler.

  [Gazuw materiallary] Hiç hili zäherli gips we suwdan ýasalan çybyklar howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar] Bu gazuw toplumy hem baldakdyrBu seriýa çagalara ýokary hilli bilim oýnawaçlary hödürleýär, bu gaty gyzykly! Çagaňyz galyndylardan lezzet alýan bolsa we ony meşgul etmek isleseňiz, çagalar üçin bu ylym esbaplaryny alyň. Bugazmaktoplum oglanlar we gyzlar üçin ajaýyp STEM sowgat edýär!

 • Dukoo Conch oýnawaçlar 8 dürli gazuw-agtaryş oýnawajy

  Dukoo Conch oýnawaçlar 8 dürli gazuw-agtaryş oýnawajy

  [ Konçgazuw toplumy]Bu gazylan oýunjakda 8 dürli konk galyndylary bar.Her konk hakyky.Çagalar bu konkini bezeg ýa-da ýygyndy hökmünde ýygnap bilerler.Gazuw wagtynda arheologiýanyň hezilinden lezzet alyp bilerler.Şeýle hem dostlary ýa-da maşgalasy bilen gazyp bilerler.Konç şekilli äpet gazuw-agtaryş işlerine has gyzykly goşant goşýar.

  [Gazuw materiallary] Hiç hili zäherli gips we TPR plastmassa howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däl.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Çagaňyz galyndylardan lezzet alýan bolsa we ony meşgul etmek isleseňiz, çagalar üçin bu ylym esbaplaryny alyň.Çagalar üçin bu gazuw toplumy paleontologiýa gazmak gurallaryny çagalaryňyz bilen gazmaga mümkinçilik berýär, diňe gazyň!Çagalar üçin gazylyp alynýan gazuw-agtaryş toplumy oňat guty, ajaýyp doglan gün we oglanlar we gyzlar üçin Täze ýyl sowgady bilen gelýär. Bu toplum oglanlar we gyzlar üçin ajaýyp STEM sowgadyny döredýär!