banner03
考古 -7 12-7
-7 12-7
takmynan_us6
biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jinhua Dukoo Toys Co., Ltd.”Arheologiki oýunjaklary 2009-njy ýylda ýasap başladyk. Biz hemişe müşderiler üçin arheologiki önümleri özleşdirmäge üns berýäris.Müşderilerimiz bütin dünýäde.13 ýyl töweregi ösüşden soň zawodymyz 400 inedördül metrden 8000 inedördül metre çenli ösdi.COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli 2020-nji ýylda DUKOO oýunjak kompaniýasyny hasaba aldyk, şeýle hem “DUKOO” arheologiki oýunjaklar markasyny döretdik.

has köp

Arheologiýa toplumlary

Täze dünýäni öwreniň

 • G8604 12 dürli dino skeleti Diy okuw oýunjaklary

  G8604 12 dürli dino skeleti Diy e ...

  Düşündiriş Dinozawrlaryň gazuw guralynyň 12 görnüşi: plastik taýak * 1;Plastiki çotga * 1 Nädip oýnamaly?1, Gips blokuny arassalamak aňsat ýa-da uly kagyz ýüzüne goýuň.2, Gipsini ýuwaşlyk bilen ýok etmek üçin gazuw guralyny ulanyň.Dinozawr süňklerini aýyrmazdan ozal ähli gipsleri seresaplyk bilen gazyň.3, Galan gipsini çotga ýa-da kirpik bilen aýryň, galan gipsini suw bilen ýuwup bilersiňiz.4, Gazuw-agtaryş wagtynda äýnek we maska ​​geýiň ...

 • Täze gazuw, beýleki bilim arheologiýasy kiçi gazuw oýunjaklary çagalar üçin dino gazuw-agtaryş işleri

  Täze gazuw beýleki bilim arhe ...

  Düşündiriş Dinozawrlaryň gazuw guralynyň 6 görnüşi: plastik taýak * 1;Plastiki çotga * 1 Nädip oýnamaly?1, Gips blokuny arassalamak aňsat ýa-da uly kagyz ýüzüne goýuň.2, Gipsini ýuwaşlyk bilen ýok etmek üçin gazuw guralyny ulanyň.Dinozawr süňklerini aýyrmazdan ozal ähli gipsleri seresaplyk bilen gazyň.3, Galan gipsini çotga ýa-da kirpik bilen aýryň, galan gipsini suw bilen ýuwup bilersiňiz.4, äýnek we maska ​​geýmegiňizi haýyş edýäris ...

 • Lomaý STEM Oýnawaç Gymmat gazuw-agtaryş oýunjaklary Çagalar üçin daş daş gazuw-agtaryş oýunjak oýunjak

  Lomaý STEM Oýnawaç daşlary gazmak üçin açyş oýunjaklary G ...

  Düşündiriş elementi: K6608 Reňk guty gaplamasy: 1 gips, 12 sany gymmat bahaly daş, plastmas çekiç * 1, plastmassa belgi * 1, plastik çotga * 1, maska ​​* 1, görkezme gollanmasy * 1, gorag äýnegi * 1 Agramy: 1kg / guty Nädip oýnamak?1, Gips blokuny arassalamak aňsat ýa-da uly kagyz ýüzüne goýuň.2, Gipsini ýuwaşlyk bilen ýok etmek üçin gazuw guralyny ulanyň.Dinozawr süňklerini aýyrmazdan ozal ähli gipsleri seresaplyk bilen gazyň.3, Galan gipsini çotga ýa-da kirpik bilen aýryň ...

has köp

habarlar

iň soňky habarlar

 • täzelikler

  Oýnawaç gips bilen binagärlik gipsiniň arasyndaky tapawut

  Çagalaryň arheologiki oýunjaklarynda ulanylýan gips bilen gurluşyk maksatly ulanylýan gipsiň arasynda düýpli tapawutlar bar.Gurluşyk derejeli gips daşky diwarlar we içki bezeg üçin ulanylýan betonyň bir görnüşidir.Ajaýyp gysyjy güýje we çydamlylyga eýe ...

 • täzelikler

  Iň amatly dinozawr gazuw toplumy

  Giriş: 2023-nji ýylda köp garaşylýan täze önümimiziň çykmagyna ýakynlaşanymyzda, iň soňky dinozawr gazuw toplumymyz üçin deslapky sargytlary hödürlemekden hoşal.Müşderilerimize ajaýyp tejribe bermek üçin, OEM / ODM özleşdirme optini goldaýandygymyzy mälim edýäris ...

 • täzelikler

  Dinozawryň galyndy gazuw toplumy näme?

  Dinozawryň galyndy gazuw toplumy çagalara paleontologiýa we galyndy gazuw işleri barada öwretmek üçin döredilen okuw oýunjaklarydyr.Bu toplumlar, adatça çotgalar we pyçaklar ýaly gurallar bilen birlikde içerde gömülen dinozawr galyndylaryny öz içine alýan gips bloklary bilen bilelikde gelýär.Çagalar ...

 • täzelikler

  Dukoo Täze Geliş -Gem Dig Kit

  Çagalygymda gymmat bahaly daşlara üýtgeşik duýgy duýýardym.Olaryň parlak görnüşini haladym.Mugallym altynyň hemişe şöhle saçýandygyny aýtdy.Gymmat bahaly daşlaryň hemmesini isleýändigimi aýtmak isleýärin.Gymmat bahaly daşlar, her bir gyzyň olara garşylygy ýok.N gyzjagaz ...

 • täzelikler

  Arheologiki oýunjaklaryň ähmiýeti

  Arheologiki oýnawaçlar (käbirleri ony gazmak üçin çagyrýarlar) emeli arheologiki jisimler, garyşyk toprak gatlaklary we toprak gatlaklaryny gazmak, arassalamak we üýtgedip gurmakdan arheologiki simulýasiýalary üpjün edýän oýunjak görnüşine degişlidir.Köp görnüşleri bar ...

has köp
derňew
 • Arzuw2
 • disney1