Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Habarlar

Oýnawaç gips bilen binagärlik gipsiniň arasyndaky tapawut

Çagalaryň arheologiki oýunjaklarynda ulanylýan gips bilen gurluşyk maksatly ulanylýan gipsiň arasynda düýpli tapawutlar bar.Gurluşyk derejeli gips daşky diwarlar we içki bezeg üçin ulanylýan betonyň bir görnüşidir.Ajaýyp gysyjy güýç we çydamlylyga eýe, çyglylyga we poslama garşy durup bilýär we belli bir derejede ýylylyk izolýasiýasyny hödürleýär.Beýleki tarapdan, çagalaryň arheologiki oýunjaklarynda ulanylýan gips ýeňil görnüşdir.Gurluşyk derejeli gips bilen deňeşdirilende has pes gysyş güýji we çydamlylygy bar, ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklary hem pesdir.Mundan başga-da, çagalaryň arheologiki oýunjaklaryndaky gips zeperlenmäge has ýykgyn edýär, gurluşyk derejeli gips bolsa uzak wagtlap ulanylyp bilner.

G8605 (5) -0

Gazuw oýnawaç gipsimiz, ekologiýa taýdan arassa gipsden ýasalýar we ulanylandan soň daşky gurşawa hapalanma döretmeýär.Şeýle-de bolsa, gazuw-agtaryşdan soň galan gips tozy gaýtadan ulanylyp bilinmez.Başgaça aýdylanda, galyplara guýup, täze gazuw oýunjaklaryny döretmek üçin gaýtadan bişirip bolmaz.


Iş wagty: Iýul-17-2023