Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Habarlar

 • Oýnawaç gips bilen binagärlik gipsiniň arasyndaky tapawut

  Oýnawaç gips bilen binagärlik gipsiniň arasyndaky tapawut

  Çagalaryň arheologiki oýunjaklarynda ulanylýan gips bilen gurluşyk maksatly ulanylýan gipsiň arasynda düýpli tapawutlar bar.Gurluşyk derejeli gips daşky diwarlar we içki bezeg üçin ulanylýan betonyň bir görnüşidir.Ajaýyp gysyjy güýje we çydamlylyga eýe ...
  Koprak oka
 • Iň amatly dinozawr gazuw toplumy

  Iň amatly dinozawr gazuw toplumy

  Giriş: 2023-nji ýylda köp garaşylýan täze önümimiziň çykmagyna ýakynlaşanymyzda, iň soňky dinozawr gazuw toplumymyz üçin deslapky sargytlary hödürlemekden hoşal.Müşderilerimize ajaýyp tejribe bermek üçin, OEM / ODM özleşdirme optini goldaýandygymyzy mälim edýäris ...
  Koprak oka
 • Dinozawryň galyndy gazuw toplumy näme?

  Dinozawryň galyndy gazuw toplumy näme?

  Dinozawryň galyndy gazuw toplumy çagalara paleontologiýa we galyndy gazuw işleri barada öwretmek üçin döredilen okuw oýunjaklarydyr.Bu toplumlar, adatça çotgalar we pyçaklar ýaly gurallar bilen birlikde içerde gömülen dinozawr galyndylaryny öz içine alýan gips bloklary bilen bilelikde gelýär.Çagalar ...
  Koprak oka
 • Dukoo Täze Geliş -Gem Dig Kit

  Dukoo Täze Geliş -Gem Dig Kit

  Çagalygymda gymmat bahaly daşlara üýtgeşik duýgy duýýardym.Olaryň parlak görnüşini haladym.Mugallym altynyň hemişe şöhle saçýandygyny aýtdy.Gymmat bahaly daşlaryň hemmesini isleýändigimi aýtmak isleýärin.Gymmat bahaly daşlar, her bir gyzyň olara garşylygy ýok.N gyzjagaz ...
  Koprak oka
 • Arheologiki oýunjaklaryň ähmiýeti

  Arheologiki oýunjaklaryň ähmiýeti

  Arheologiki oýnawaçlar (käbirleri ony gazmak üçin çagyrýarlar) emeli arheologiki jisimler, garyşyk toprak gatlaklary we toprak gatlaklaryny gazmak, arassalamak we üýtgedip gurmakdan arheologiki simulýasiýalary üpjün edýän oýunjak görnüşine degişlidir.Köp görnüşleri bar ...
  Koprak oka
 • Gadymy Müsür piramidalarynyň dizaýneri kimdi?

  Gadymy Müsür piramidalarynyň dizaýneri kimdi?

  Piramidalar dünýä inmezden ozal gadymy müsürliler Mastabany mazary hökmünde ulanypdyrlar.Aslynda piramidalary faraonlaryň gubury hökmünde gurmak bir ýigidiň islegi.Mastaba gadymy Müsürdäki irki mazardyr.Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, Mastaba palçyk kerpiçden gurlupdyr.Bu görnüş ...
  Koprak oka