Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Habarlar

Dukoo Täze Geliş -Gem Dig Kit

Tebigat daşlary bilen 2023 sany gymmat bahaly daşlar toplumy

Çagalygymda gymmat bahaly daşlara üýtgeşik duýgy duýýardym.Olaryň parlak görnüşini haladym.
Mugallym altynyň hemişe şöhle saçýandygyny aýtdy.Gymmat bahaly daşlaryň hemmesini isleýändigimi aýtmak isleýärin.

Gymmat bahaly daşlar, her bir gyzyň olara garşylygy ýok.Goňşy-golam gyz meniň wepaly müşderime öwrüldi.Bu gezek has ýokary kolleksiýa gymmaty bolan 15-den gowrak seýrek tebigy daşlary öz içine alýan gymmat bahaly daşlar toplumyny çykardyk.Gymmat bahaly daşlaryň hakyky görnüşine göz aýlalyň:

Bu gymmat bahaly daşlar toplumynyň aýratynlygy, 12 sany gymmat bahaly daş we 3-5 sany tötänleýin daş bolmagydyr.Müşderilere hakykatdanam ýetýän gymmat bahaly daşlaryň sany 15-17.

Bu diňe bir gymmat bahaly daş gazmak toplumyny has gyzykly etmek bilen çäklenmän, çagalara garaşylmadyk garaşylmadyk ýagdaý döredýär.

habarlar2

Gymmat bahaly daşlar barada:
Dürli reňkli agatlaryň 3 görnüşi:agat, köplenç opal we kriptokristally kwars bilen garylan zolakly kalsedon mineralynyň bir görnüşidir.Gatylygy 7-7,5 dereje, paýy 2,65, reňki gaty gatlakly.Aç-açanlyga ýa-da düşnüksizlige eýe bolmak.Köplenç bezeg ýa-da gadyr üçin ulanylýar.Gadymy şadyýan zatlarda agat toplarynyň setirlerini köplenç görmek bolýar.Agate dürli reňkli zolaklary çaldy we gurluşy hrustal ýalydyr.Hapalarsyz näzik we aýnanyň ýagtylygy bar.Birnäçe gatlakda aýdyň ýa-da dury.Her gatlak biri-biri bilen gabat gelýär we süýümli, konsentrik, hereketli, gatlakly we ş.m. ýaly köp görnüşli nagyşlara eýe.

Iki dürli ametist: ametist gadymy grek dilinde "serhoş däl" diýmekdir.Fransiýanyň orta asyr poeziýasynda şerabyň hudaýy Bakus ýaňy gyrmyzy reňkde ilkinji gezek doglan şerap bilen hrustal guýdy.Ametist diýlip hem atlandyrylýan Ametist, "serhoş däl" manysyndan gelýär.Bakus tarapyndan şerap bilen suwarylýan kristalyň ilkibaşda bir gyz tarapyndan ýasalandygy aýdylýar.Käbir Europeanewropa şa maşgalalary Ametistiň geýenine status we güýç almaga kömek etmek üçin syrly güýjüň bardygyna ynanýarlar.

Obsidian: "Aagondarha kristaly" we "şişen daşy" diýlip hem atlandyrylýan umumy gara daş.Tebigatda emele gelen kremniniň dioksidi, adatça gara.Obsidian on ýyla golaý wagt bäri ulanylýar we taryhy mirasy ýok.
Igerolbarsyň gözi: igerolbarsyň gözi, gaplaňyň göz daşy diýlip hem tanalýar, pişigiň göz täsiri bilen, esasan sary goňur, daşyň içindäki ýeňil çyzyklar ýaly ýüpek görnüşli gymmat bahaly daşdyr.Igerolbarsyň göz daşy kwarsyň görnüşlerinden biridir.Bu görnüşli daş, psevdokristal çalyşmak üçin krokidolit süýümli kremniden ýasalyp bilner.

Pirit: Pirit (FeS2) açyk mis reňki we açyk metal ýalpyldawuklygy sebäpli köplenç altyn diýip ýalňyşýar, şonuň üçin oňa "samsyk altyn" hem diýilýär.Kompozisiýada adatça NaCl görnüşli kristal gurluşy bolan kobalt, nikel we selen bar.Birmeňzeş düzümi bolan, ýöne ortogonal (ortorombiki) kristal ulgamyna degişli bolanlara ak demir magdany diýilýär.Kompozisiýada yz kobalt, nikel, mis, altyn, selen we beýleki elementler bar.Mazmuny ýokary bolanda, ony doly dikeldip we kükürdi çykarmak prosesinde ulanyp bolýar.

Bu gymmat bahaly gazuw toplumynyň gips bedeni, daşky gurşawa zyýanly gips bolup, ulanyjylara hiç hili zyýan bermez.
Gazmakda ulanylýan gurallar hem seresaplylyk bilen saýlanýar.
Bu önüm hakda has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris


Iş wagty: Noýabr-08-2022