Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Habarlar

Arheologiki oýunjaklaryň ähmiýeti

Arheologiki oýnawaçlar (käbirleri ony gazmak üçin çagyrýarlar) emeli arheologiki jisimler, garyşyk toprak gatlaklary we toprak gatlaklaryny gazmak, arassalamak we üýtgedip gurmakdan arheologiki simulýasiýalary üpjün edýän oýunjak görnüşine degişlidir.
Oýnawaçlaryň köp görnüşi bar, şol sanda doldurylan oýunjaklar, model oýnawaçlar, elektrik oýnawaçlar we okuw oýnawaçlary, şolaryň arasynda gyzykly we akylly ösüşiň artykmaçlyklary sebäpli terbiýeçilik oýunjaklary ene-atalar tarapyndan halanýar.

Şeýle-de bolsa, okuw oýnawaçlary bar bolan okuw oýnawaçlarynyň böleklerini mysal hökmünde alyp, çagalaryň guramaçylyk ukybyny öwredip bilse-de, esasan emeli geometrik şekillerden durýar we gadymy jandarlar we gadymy medeni ýadygärlikler ýaly taryhy we siwilizasiýa üçin ulanylyp bilinmez.Gadymy jandarlaryň emele gelmegi, gadymy siwilizasiýa galyndylaryny gazmak we üýtgedip gurmak ýaly çuňňur gözlegler we çekişmeler, şular ýaly okuw oýnawaçlary gazuw-agtaryş, arassalamak we üýtgedip gurmak ýaly arheologiki gözleglere ýakyn önümleri berip bilmez.Arheologiýanyň kitaplar toplumy ýa-da beýleki oýunjaklar ýaly hakyky tejribesini bermek kyn.

Gazuw oýnawaçlarynyň bu görnüşi ýokarda agzalan meseläni çözüp biler, ýagny gadymy jandarlardan ýa-da gadymy medeni ýadygärliklerden ýasalan emeli arheologiki esasy beden garyşyk toprak gatlagyna kadaly garylmaz we örtülen toprak gatlagynda örtüler. oýunçylara gadymy jandarlaryň ýa-da gadymy medeni ýadygärlikleriň emele geliş ýagdaýy barada maglumat beriň.Gadymy siwilizasiýa galyndylaryny gazmagyň, arassalamagyň we üýtgedip gurmagyň arheologiki simulýasiýasy çagalaryň taryhy we siwilizasiýasynyň hakyky tejribesini artdyrar we gadymy jandarlar we gadymy siwilizasiýalar ýaly gyzykly we manyly oýun manysynda düşüner we ara alyp maslahatlaşar.

Onuň maksady ýokarda agzalan meseleleri çözmek we gazuw oýunjagy bilen üpjün etmek.Emeli arheologiki esasy bedeni garyşyk toprak gatlagyna tertipsiz garyşdyrmak bilen, ulanyjy gazuw-agtaryş, arassalamak we üýtgedip gurmakdan başlap, taryhy üýtgeşmelerdäki uruş we bulam-bujarlyk tejribesini başdan geçirip biler.Gadymy jandarlaryň we ýer gabygynyň üýtgemegi ýaly faktorlar sebäpli ýüze çykan gadymy medeni ýadygärlikleriň bölünmegi we dargamagy sebäpli arheologiki gözleg işlerine ýakyn bolan arheologiki oýunjak bilen üpjün edýär.


Iş wagty: Noýabr-08-2022