Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Habarlar

Dinozawryň galyndy gazuw toplumy näme?

k748 (13)
Dinozawr galyndylary gazuw toplumyÇagalara paleontologiýa we galyndy gazuw işleri barada öwretmek üçin döredilen okuw oýnawaçlarydyr.Bu toplumlar, adatça çotgalar we pyçaklar ýaly gurallar bilen birlikde içerde gömülen dinozawr galyndylaryny öz içine alýan gips bloklary bilen bilelikde gelýär.

Çagalar dinozawryň süňklerini ýüze çykaryp, galyndylary seresaplylyk bilen gazmak üçin berlen gurallary ulanýarlar.Bu iş çagalara ajaýyp motor ukyplaryny, el-göz utgaşdyrylmagyny we sabyrlylygy ösdürmäge kömek edýär.Şeýle hem ylym we taryh bilen gyzyklanmany döredip biler.

Dinozawryň galyndy gazuw toplumlarynyň köp görnüşi bar, ýaş çagalar üçin ýönekeý gazuw enjamlaryndan başlap, uly çagalar we ulular üçin has ösen toplumlara çenli.Iň meşhur markalaryň arasynda National Geographic, Smithsonian we Discovery Kids bar.

Dinozawr gazuw-agtaryş oýunjaklary we toplumlary adatça dürli ululyklarda we çylşyrymlylyk derejelerinde bolýar we marka we önüme baglylykda dürli materiallary we gurallary öz içine alyp biler.

Käbir gazuw enjamlary kiçi çagalar üçin niýetlenendir we has uly, has aňsat gurallar we has ýönekeý gazuw işleri bolup biler.Şeýle hem, bu toplumlara çagalara dürli dinozawrlaryň we galyndylaryň tapylmagynyň taryhy barada öwrenmäge kömek etmek üçin reňkli görkezmeler ýa-da maglumat kitapçalary bolup biler.

Has ösen gazuw enjamlary uly çagalara ýa-da ululara gönükdirilip bilner we has çylşyrymly gurallary we has çylşyrymly gazuw-agtaryş işlerini öz içine alyp biler.Bu toplumlarda galyndylary kesgitlemek boýunça gollanmalar ýa-da paleontologiki usullar we teoriýalar barada has jikme-jik bilim materiallary hem bolup biler.

Gips blokuny gazmagy talap edýän adaty gazuw enjamlaryndan başga-da, çagalara sanly interfeýs arkaly galyndylar üçin “gazmaga” mümkinçilik berýän wirtual we giňeldilen hakykat toplumlary hem bar.Bu görnüşli toplumlar açyk gazuw meýdançalaryna girip bilmeýän ýa-da sanly okuw tejribesini ileri tutýan çagalar üçin amatly bolup biler.

Umuman aýdanyňda, dinozawr gazuw-agtaryş oýunjaklary we esbaplary çagalar üçin ylym, taryh we daş-töweregindäki tebigat hakda öwrenmek üçin gyzykly we özüne çekiji usuldyr.Şeýle hem, STEM (ylym, tehnologiýa, in engineeringenerçilik we matematika) ugurlaryna gyzyklanma döretmäge we ömürboýy öwrenmäge bolan söýgini ylhamlandyryp bilerler.


Iş wagty: 24-2023-nji fewral