Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Önümler

Täze gazuw, beýleki bilim arheologiýasy kiçi gazuw oýunjaklary çagalar üçin dino gazuw-agtaryş işleri

[Dinozawr galyndylary gazuw toplumy]

Bu arheologiki oýunjak-dinozawr galyndy oýunjak, bu gazuw toplumlarynda 6 dürli dinozawr süňkleri bar. Bu, esasan, PVX plastmassadan ýasalan doly süňk, bu çagalara dinozawryň beden gurluşyna has gowy düşünmäge kömek edip biler.Gazuw-agtaryş wagtynda has köp arheologiki güýmenje tapyň.Kiçijik çotga we kesik ergonomika laýyklykda işlenip düzülendir we işlemek aňsat.

[Ekologiýa taýdan arassa material]
Zäherli gips we PVC plastmas dino süňkleri howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.
[Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]
Dinozawrlaryň skelet oýunjaklaryny gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak prosesi däl.Gazylan süňkleri arassalamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler, Dinozawrlar hakda has giňişleýin öwreniň.


 • Nokat:G8601
 • : Aşy: 6+
 • Ulany:Sowgatlar we ýygyndy
 • Agramy:120g / guty
 • Dinosuar görnüşi:6 görnüş
 • Dino Ölçegi:Abt 5-8 CM (uzynlygy)
 • Gutynyň ululygy:9 * 3,3 * 8 sm
 • Çäreler:37 * 30 * 43 sm
 • G. W:21 KG / CTN
 • Marka:DUKOO
 • SORAG:8 Ekran gutulary / CTN
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Dinozawrlaryň 6 görnüşi
  Gazuw-agtaryş guraly: plastik taýak * 1;Plastiki çotga * 1

   

  https://www.dukootoy.com/dinosaur-dig-kits/
  展示 盒 (800)
  6 款 考古 恐龙 详情 _02
  Dinozawrlaryň arheologiki gazuw-agtaryş işleri

  Nädip oýnamaly?

  1, Gips blokuny arassalamak aňsat ýa-da uly kagyz ýüzüne goýuň.
  2, Gipsini ýuwaşlyk bilen ýok etmek üçin gazuw guralyny ulanyň.
  Dinozawr süňklerini aýyrmazdan ozal ähli gipsleri seresaplyk bilen gazyň.
  3, Galan gipsini çotga ýa-da kirpik bilen aýryň, galan gipsini suw bilen ýuwup bilersiňiz.
  4, Gözüňize we agzyňyza tozan girýän oňaýsyzlyklardan gaça durmak üçin gazuw-agtaryş işlerinde äýnek we maska ​​geýiň.
  5, Poroşok gözlere ýa-da agzyna girýän bolsa, tozany wagtynda arassa suw bilen ýuwuň

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  - HOWPSUZ Kepillik-
  Gipsimiz ekologik taýdan arassa materialdan ýasaldy.DTI synag şahadatnamalary bardy: CE, CPC, EN71, UKCA
  - Doly OEM / ODM hyzmaty-
  Gipsiň görnüşini we reňkini sazlap bileris, gipsiň içine goýlan gazuw-agtaryş gurallaryny we esbaplaryny sazlap bileris we gaplama gutusynyň mugt dizaýnyny üpjün edip bileris.
  - ULANMAK aňsat-
  Arheologiki önümleri gabat gelýän gurallary ulanmak arkaly aňsatlyk bilen gazyp bolýar.
  -IEST GOWY SOWGAT SAYLASY-
  Çagalaryň motor ukyplaryny, sanamak endiklerini we çaganyň hyýalyny ösdürýär.

  önüm_img1

  - ISLENDIK ÜÇIN FOKUS-

  Gazuw enjamlary çagalaryň amaly ukyplaryny öwredip, akyllaryny ösdürip we tebigatyň syrlaryny öwrenip biler.

  Sorag-jogap

  S: Gipsiňiziň materialy näme?
  J: Biziň ähli gipslerimiz kalsiý karbonat materialyndan ýasaldy, EN71, ASTM synagyndan geçdi.

  S: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?
  J: Biz önümçilik, 14 ýyllyk gazuw toplumy bar.

  S: Gips görnüşini sazlap bilersiňizmi?
  J: Hawa, gipsiň görnüşini düzüp bileris, ýöne täze galyp tölegini tölemeli.

  S: OEM / ODM gaplamasyny kabul edýärsiňizmi?
  J: Hawa, islendik OEM / ODM kabul ediler, Sargytlar dünýä, deňiz, howa ýa-da dünýä arkaly iberiler
  ýa-da käwagt beýleki ekspress kompaniýalar tarapyndan

  S: Gurluş wagtyňyz näçe wagt?
  J: Bir stockadaky önümleriň esasy wagty 3-7 gün, ýöriteleşdirilen önümleriň wagty 25-35 gün

  S: Zawodyň barlagyny we harytlary barlamagy goldaýarsyňyzmy?
  J: Elbetde, biz muny goldaýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • - HOWPSUZ Kepillik-

  Gipsimiz ekologik taýdan arassa materialdan ýasaldy.DTI synag şahadatnamalary bardy: CE, CPC, EN71, UKCA

  - OEM / ODM hyzmatyny tamamlaň-

  Gipsiň görnüşini we reňkini sazlap bileris, gipsiň içine goýlan gazuw-agtaryş gurallaryny we esbaplaryny sazlap bileris we gaplama gutusynyň mugt dizaýnyny üpjün edip bileris.

  - ULANMAK aňsat-

  Arheologiki önümleri gabat gelýän gurallary ulanmak arkaly aňsatlyk bilen gazyp bolýar.

  - IEST GOWY SOWGAT SAYLASY-

  Çagalaryň motor ukyplaryny, sanamak endiklerini we çaganyň hyýalyny ösdürýär.

  - ISLENDIK ÜÇIN FOKUS-

  Gazuw enjamlary çagalaryň amaly ukyplaryny öwredip, akyllaryny ösdürip we tebigatyň syrlaryny öwrenip biler.

   

  AFQ

  S: Gipsiňiziň materialy näme?

  J: Biziň ähli gipslerimiz kalsiý karbonat materialyndan ýasaldy, EN71, ASTM synagyndan geçdi.

  S: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?

  J: Biz önümçilik, 14 ýyllyk gazuw toplumy bar.

  S: Gips görnüşini sazlap bilersiňizmi?

  J: Hawa, gipsiň görnüşini düzüp bileris, ýöne täze galyp tölegini tölemeli.

  S: OEM / ODM gaplamasyny kabul edýärsiňizmi?

  J: Hawa, islendik OEM / ODM garşylanar, Sargytlar dünýä, deňiz, howa ýa-da käwagt beýleki ekspress kompaniýalar tarapyndan iberiler.

  S: Gurluş wagtyňyz näçe wagt?

  J: Bir stockadaky önümleriň esasy wagty 3-7 gün, ýöriteleşdirilen önümleriň wagty 25-35 gün

  S: Zawodyň barlagyny we harytlary barlamagy goldaýarsyňyzmy?

  J: Elbetde, biz muny goldaýarys.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler