Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Önümler

Lomaý STEM Oýnawaç Gymmat gazuw-agtaryş oýunjaklary Çagalar üçin daş daş gazuw-agtaryş oýunjak oýunjak

Kiçijik daş syrly gutular

[Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

[Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

[Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

[Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler. • Nokat:K6608
 • : Aşy: 6+
 • Ulany:Sowgatlar we ýygyndy
 • Reňk gutusynyň ululygy:27.5 * 20 * 5 sm
 • Marka:DUKOO
 • Gymmat bahaly daş görnüşi:16 görnüşi
 • SORAG:20 guty / CTN
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Nook: K6608

  Reňk gutusy gaplamasy:içinde 1 gips, 12 sany gymmat bahaly daş, plastmas çekiç * 1, plastik belgi * 1, plastik çotga * 1, maska ​​* 1, görkezme gollanmasy * 1, gorag äýnegi * 1 bar
  Agramy:1kg / guty

  Nädip oýnamaly?

  1, Gips blokuny arassalamak aňsat ýa-da uly kagyz ýüzüne goýuň.
  2, Gipsini ýuwaşlyk bilen ýok etmek üçin gazuw guralyny ulanyň.
  Dinozawr süňklerini aýyrmazdan ozal ähli gipsleri seresaplyk bilen gazyň.
  3, Galan gipsini çotga ýa-da kirpik bilen aýryň, galan gipsini suw bilen ýuwup bilersiňiz.
  4, Gözüňize we agzyňyza tozan girýän oňaýsyzlyklardan gaça durmak üçin gazuw-agtaryş işlerinde äýnek we maska ​​geýiň.
  5, Poroşok gözlere ýa-da agzyna girýän bolsa, tozany wagtynda arassa suw bilen ýuwuň

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  - HOWPSUZ Kepillik-
  Gipsimiz ekologik taýdan arassa materialdan ýasaldy.DTI synag şahadatnamalary bardy: CE, CPC, EN71, UKCA
  - Doly OEM / ODM hyzmaty-
  Gipsiň görnüşini we reňkini sazlap bileris, gipsiň içine goýlan gazuw-agtaryş gurallaryny we esbaplaryny sazlap bileris we gaplama gutusynyň mugt dizaýnyny üpjün edip bileris.
  - ULANMAK aňsat-
  Arheologiki önümleri gabat gelýän gurallary ulanmak arkaly aňsatlyk bilen gazyp bolýar.
  -IEST GOWY SOWGAT SAYLASY-
  Çagalaryň motor ukyplaryny, sanamak endiklerini we çaganyň hyýalyny ösdürýär.

  önüm_img1

  - ISLENDIK ÜÇIN FOKUS-

  Gazuw enjamlary çagalaryň amaly ukyplaryny öwredip, akyllaryny ösdürip we tebigatyň syrlaryny öwrenip biler.

  Sorag-jogap

  S: Gipsiňiziň materialy näme?
  J: Biziň ähli gipslerimiz kalsiý karbonat materialyndan ýasaldy, EN71, ASTM synagyndan geçdi.

  S: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?
  J: Biz önümçilik, 14 ýyllyk gazuw toplumy bar.

  S: Gips görnüşini sazlap bilersiňizmi?
  J: Hawa, gipsiň görnüşini düzüp bileris, ýöne täze galyp tölegini tölemeli.

  S: OEM / ODM gaplamasyny kabul edýärsiňizmi?
  J: Hawa, islendik OEM / ODM kabul ediler, Sargytlar dünýä, deňiz, howa ýa-da dünýä arkaly iberiler
  ýa-da käwagt beýleki ekspress kompaniýalar tarapyndan

  S: Gurluş wagtyňyz näçe wagt?
  J: Bir stockadaky önümleriň esasy wagty 3-7 gün, ýöriteleşdirilen önümleriň wagty 25-35 gün

  S: Zawodyň barlagyny we harytlary barlamagy goldaýarsyňyzmy?
  J: Elbetde, biz muny goldaýarys.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • - HOWPSUZ Kepillik-

  Gipsimiz ekologik taýdan arassa materialdan ýasaldy.DTI synag şahadatnamalary bardy: CE, CPC, EN71, UKCA

  - OEM / ODM hyzmatyny tamamlaň-

  Gipsiň görnüşini we reňkini sazlap bileris, gipsiň içine goýlan gazuw-agtaryş gurallaryny we esbaplaryny sazlap bileris we gaplama gutusynyň mugt dizaýnyny üpjün edip bileris.

  - ULANMAK aňsat-

  Arheologiki önümleri gabat gelýän gurallary ulanmak arkaly aňsatlyk bilen gazyp bolýar.

  - IEST GOWY SOWGAT SAYLASY-

  Çagalaryň motor ukyplaryny, sanamak endiklerini we çaganyň hyýalyny ösdürýär.

  - ISLENDIK ÜÇIN FOKUS-

  Gazuw enjamlary çagalaryň amaly ukyplaryny öwredip, akyllaryny ösdürip we tebigatyň syrlaryny öwrenip biler.

   

  AFQ

  S: Gipsiňiziň materialy näme?

  J: Biziň ähli gipslerimiz kalsiý karbonat materialyndan ýasaldy, EN71, ASTM synagyndan geçdi.

  S: Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?

  J: Biz önümçilik, 14 ýyllyk gazuw toplumy bar.

  S: Gips görnüşini sazlap bilersiňizmi?

  J: Hawa, gipsiň görnüşini düzüp bileris, ýöne täze galyp tölegini tölemeli.

  S: OEM / ODM gaplamasyny kabul edýärsiňizmi?

  J: Hawa, islendik OEM / ODM garşylanar, Sargytlar dünýä, deňiz, howa ýa-da käwagt beýleki ekspress kompaniýalar tarapyndan iberiler.

  S: Gurluş wagtyňyz näçe wagt?

  J: Bir stockadaky önümleriň esasy wagty 3-7 gün, ýöriteleşdirilen önümleriň wagty 25-35 gün

  S: Zawodyň barlagyny we harytlary barlamagy goldaýarsyňyzmy?

  J: Elbetde, biz muny goldaýarys.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler